مورد داشتیم کفاش به دختره گفته شماره پاتون چنده

.

.

.

.

.

خدا شاهده دختره برگشته میگه : هنوز براش موبایل نخریدم :|

میگن کفاش مردن رو به موندن ترجیح داد :|