ابزار ساخت متن سایه دار

رنگ متن :
رنگ سایه :
فاصله سایه از کنار :
فاصله سایه از بالا :
مقدار سایه :