یارو ساعت 3 نصفه شب زنگ زده بهم منم با هزار بدبختی موبایل رو پیدا کردم ، گوشی رو برداشتم بهم برگشت گفت :

.

.

.

.

.

.

الکی مثلا من مزاحمتم :|

من :|

موبایل :))

مزاحم :D

دانشگاه کالیفرنیا :/