(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)


لاشی میشم
           حتی لاشی تر از اونایی که
                                          باعث شدن لاشی بشم