یه بار ادای بدنساز ها رو در آوردم و زور زدم :
.
.
.
.
.
.
.
.
دیدم کاسه توالت پر شده :|
از اون به بعد هیچوقت زور نزدم :|