منظور از این کاریکاتور با توجه به داستان خرگوش و لاک پشت ساخته شده است.

به این منظور است که پول مثل لاک پشت (به آرامی) بدست می آید و مثله خرگوش (سریع) از دست می رود.


نظری داشتید درباره این کاریکاتور اعلام بفرمایید :)