خوردن غذایی که از زمین مردم پیدا شود ، بهتر از خوردن مال مردم هست !