انقدری که تو ایران هکر است

.

.

.

.

کامپیوتر نیست :|

ایران مهد دلیران ، ایران شیر شیران ^_^