کتکی که پدرم به من میزند را اگر به بروسلی میزدن تو همون تمرین هاش مُرده بود :|