باور کنید این خبر همین الان از طریق یک ایمیل رسمی از یک سایت رسمی به من رسید O_o

.

.

.

.

به علت گذاشتن اختصاصی ترین پست ها منو میبرن از من امتحان بگیرن O_o

دعا کنید زبان انگلیسیم اونجا قفل نکنه O_o

حقیقته حقیقته ؛ بوخودا راست میگماا