تو خونه ما انقدر بربری خالی خوردیم

.

.

.

.

.

وقتی میرم دستشویی فکر میکنم چوب از اونجام میوفته زمین :|

نخند جمله غمناکه :|