از مادرم پرسیدم چرا من اینطوری خنگ شدم
.
.
.
.
.
جواب داد پدرت به جای اذان در گوشت میگوزید :|
من :|
گوشم :(
مادر :D
پدر :))