در دنیایی زندگی میکنیم که ؛

در تابستان ، زمستان را فرا میخوانیم و در زمستان تابستان را.