رفتم خونه از بابام یهویی پرسیدم کدوم حیوونی رو دوست داری ؟
اونم گفت : ترو :|
منم یهو لوتی بازیم در گرفت و گفتم : حیوونم پدرشم حیوون میشه :|
بابام گفت : نه اشتباه نکن ، ما ترو بعنوان حیوان خانگی خریداری کردیم :|
.
.
.
.
.
.
.
من بابای واقعیمو میخوام :(