جهت بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید.

در آوردن گریۀ دختر هنر نیست گل پسر ، اگه عرضه داری دلشو بدست بیار ، البته کار هر پسری هم نیست.