سه تا از بهترین رفیق هایی که وقتی دلتون پره و بهش احتیاج دارید
سیگاری که دود میشه
مشروبی که خورده میشه
تیغی که ...
بسلامتی این سه رفیق که باهاش هم میشه شروع کرد و هم پایان داد به زندگی ...