سیب نیز سیاه شد وقتی دید کودک یتیمی آن را از زمین پیدا کرده است و میخورد.