اینم علامت بز قورد که با دست ساخته میشود و برای ترک ها قابل ستایش و احترام میباشد.