بدرود اسطوره

بدرود بی شکست

بدرود قدرت

بدرود سرعت

بدرود بی حریف

بدرود قهرمان جهان

بدرود محمد علی کلی