خیلی عجیب است؛
درکشور مسلمان دنبال روزه خوار میگردند تا او را شلاق بزنند
اما درطول سال سراغی از گرسنه ها نمیگیرند؛
تا لقمه نانی به او دهند!

ارسالی دوستان