حال و روز مرا ببین ؛
گرگ ها نیز به حال من نیز گریه کردند