(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

اگر خدا وجود داشت
      نیمکت بچگی هایم خالی نمی ماند