در سرزمین من ...

               سینما در نقش کاباره بازی میکند

               روزنامه خود را شیشه پاک کن میداند

               فاحشه خود را پرنسس میبیند


در سرزمین من ...

               کودک در کودکی مرده

               مرده ها برایمان نقش زنده ها را دارند


در سرزمین من ...

               روشنفکران در بدختی

               و بدبختان ذهنی در خوشبختی زندگی میکنند


در سرزمین من ...

               شاعر قلم ندارد

               نویسنده ورق ندارد

               نقاش رنگ ندارد

               می خانه ساقی ندارد

               لباس نخ ندارد


در سرزمین من ...

               اعتقاد را اعتبار از بین برده است


در سرزمین من ...

               روزه خواران زیر شلاق

               زنان گرسنه حراج

               مردان گرسنه معتاد

               کودکان گرسنه بی خواب


در سرزمین من ...

               توهین کردن زیباست و اعتراض کردن گناه


در سرزمین من ...

               پسران در لباس زنان ظاهر میشوند

               و زنان در لباس مردان ظاهر میشوند

               مردانگی را در زنان میشود پیدا کرد

               و نوار بهداشتی را در پسران


در سرزمین من ...

              حرام شده حلال


در سرزمین من ...

               نقطه خدا افتاده پایین و شده جدا از مردم


اینجا سرزمین من است ؛ سرزمین اشتباهات اشتباه

کیانوش صمدیان