در جامعه ما ؛ به قبر ؛ تخت راحت می گویند

In our society; to say the tomb; comfortable beds

کیانوش صمدیان - Kiyanoosh Samadiyan