(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

با آهن اینور و آنور رفتن را
به پیاده بودن با من ترجیح دادی
این همان کفش هاییست
که با فروش لباسهایم برایت خریدم
             این روز ها دیگر
بی تو ... تنها رفیقم سیگار است