(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

تو یک کارگری ...
تو بدنیا آمده ای تا برای دیگران کار کنی ...
تو به دنیا آمده ای شب ها تا صبح از درد دست و پاهایت نتوانی بخوابی ...
تو بدنیا آمده ای تا جان و دلت را در راه 20 هزار تومان بزاری ...
تو بدنیا آمده ای تا همیشه سرت پیش خانواده ات پایین باشد ...
تو بدنیا آمده تا همیشه کمرت خم باشد ...
تو بدنیا امده ای از صبح تا شب کار کنی و پولت را ندهند ...
تو بدنیا آمده ای تا زجر ببینی و زجر بکشی ...
تو بدنیا آمده ای تا بی پولی را حس کنی ...
تو بدنیا آمده ای تا یک روز خوش نبینی ...
تو بدنیا آمده ای تا تنها باشی ...
تو بدنیا آمده ای تا کسی حرفایت را نفهمد ولی حرفای پول دار ها را نفهمان هم میفهمند ...
تو بدنیا آمده ای تا حسرت یک دست لباس باشی ولی همسن و سالای تو بهترین ها را بپوشد ...
تو بدنیا آمده ای غمگین باشی ، یک لبخند خوش بر روی لبان ،،،، اصلا فکرش را هم نکن ...
تو بدنیا آمده ای که همیشه مریض بشوی و پول درمان نداشته باشی ...
و هزاران حرف دیگر که با شنیدنش ناراحت میشوی ...

ولی مشکل از تو نیست ......... مشکل از کسانی هست که بین فقیر و غنی تبعیض قائل میشوند ...

هر دو آدمند ، سطح و حد هر دو یکی است ...
پس چرا آدم های پول دار و غنی والاتر از توست ؟

کیانوش صمدیان