(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

چه خوب است
           همانند یک دوست
با حیوانات رفتار کنیم
           آنها نیز احساس دارند