اونقدر دوست دارم یک رفیق داشته باشم ، وقتی تنها شدم خیلی محکم بغلش کنم ، اونقدر محکم بغلش کنم که نتونه نفس بکشه و بیوفته بمیره از دستش راحت بشیم :|

.

.

.

.

.

مملکت نیست که دیونه خونست :|