(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

او من را
         به فقیر
بودنم فروخت
زیرا پول خریده شاخه گلی را نداشتم
           آن شاخه گل را هم
از باغچه ای دزدیدم