(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

به هر کی رو دادم ...
        بهم گفت : شلوارتو در بیار
                                    عجب ...