(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)


هیچ گرمایی اندازه ی

                          دستان تو

دیگر برایم گرمی ندارد ...