(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

هی خانوم ؟
اون دستِ
یا
آهنگهای دهه
شصت ؟
ما که هر وقت دیدیمش...
پیشِ
یکی بود