(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

بِه بَعضیا هَم چیزی نَبایَد گُفت
                چون
   اَرزِشِ گَفتَن هَم نَدارند