به سلامتیه کسی که تو زندگیم نیست و نبود
ولی با حرفاش منو کرده نیست و نابود


محسن یوسفی