کسی که میخاد مخاطب خاص من باشه ، باس خاص ترین باشه تا مخاطب خاص من باشه !


محسن یوسفی