(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

برای زیبا دیده شدن نیاز نیست که ؛
                                           لاشی
                                                  باشی
برای زیبا دیده شدن باید ؛
                               ساده
                                     باشی