(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)


خدا نیز شرمنده شد
          وقتی دید پدری
                  از شرمندگی در مقابل
                          خانواده اش
                                قائمکی گریه میکند

کیانوش صمدیان