قاشق چیست ؟

.

.

.

.

.

قاشق هم نمیدونید چیست :|

نکنه با دست غذا میخورید :|

من به شما ها چی بگم اخه :|