اعتراف میکنم بچه که بودم بابام میگفت ترو از بازار خریدیم ، ولی کمی که بزرگ شدم فهمیدم که چه اتفاقاتی افتاده بود قبل از من :|

از همون اول بازیچه دسته پدر و مادر شده بودیم ما :|