وقتی
"قرتی" شده شاخ
"هرزه" شده داف
"عشق" شده خاص
"لاشی" شده داش
"تفریح" شده لاس
             واسه من ، پرچم تنهایی بالاس :)