خبر فوری

.

.

.

.

.

.

.

.

اقتصاد آمریکا تسلیم جوراب فروشای ایران شد :D

آمریکا گفته که ؛ پول یک ساله نفت عربستان را این جوراب فروشا تو ایران در آوردن :D