(مشاهده بهتر تصویر ، با کلیک کردن بر روی تصویر)

ما انسان ها فقط خدا را در آسمان و زمین گشتیم
اما او را نتوانستیم پیدا کنیم زیرا ؛
او در وجود ماست
پس به جای جستجو خداوند در بیرون از آسمان و زمین
سعی کنیم خدا را در وجود خودمان پیدا کنیم.